Trường tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chính trị. Nêu cao tinh thần và ý thức tự học tự rèn trong mỗi CBGV, nhân viên. Tổ chức tốt các hội thi, ngày hội, ngày lễ cho cô và trẻ.Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức. Tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chính trị. Nêu cao tinh thần và ý thức tự học tự rèn trong mỗi CBGV, nhân viên. Tổ chức tốt các hội thi, ngày hội, ngày lễ cho cô và trẻ.

* Năm học: 2017-2018.

- Giáo viên tổng số 20 ;Nữ: 20 ; Dân tộc Kinh: 10 ; Khmer: . 9 ; Hoa: 1   Trong đó:

+ Biên chế 17 nữ; tỉ lệ 85%

+ Hợp đồng 03 nữ ; tỉ lệ 15 % 

+ Trình độ đào tạo: Chuẩn 18/20 đạt 90% ;trong đó :  ĐH:  9 , CĐ: 5;  TC: 4 

+ Trình độ Tin học:18/20; tỉ lệ 90%; trình độ ngoại ngữ: 17/20; tỉ lệ: 85%

95% giáo viên đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc giáo dục trẻ.

100% giáo viên có  tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục và các chuyên đề.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp mầm 1 (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 26 trẻ với 2 giáo viên;

- Lớp mầm 2; 20 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp chồi 1 (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 29 trẻ  với 2 giáo viên;

Lớp chồi 2: 21 trẻ với 2 giáo viên;

-  Lớp chồi 3; 26 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp lá 1 (5 tuổi – 6 tuổi): 35  trẻ với 2 giáo viên; 

- Lớp lá 2: 33 trẻ với 2 giáo viên; 

- Lớp lá 3: 37 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp lá 4: 36 trẻ với 2 giáo viên.